Tygodnik NAJ 13-14/10 

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Produkty Ajax na wiosenne porządki” zwanego dalej „Konkursem”, jest: Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531) przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035014, NIP: 118 00 06 759, zwana dalej Organizatorem.

  1. Konkurs rozpocznie się 29.03.2010 r. i trwać będzie do 11.04.2010 r.
  2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

Zobacz także:

 1. ZASADY Konkursu

W tygodniku Naj nr 13-14/10 zostanie ogłoszona Konkurs, w ramach którego czytelnicy będą musieli odpowiedzieć na pytanie, za pośrednictwem sms-a.  

 • Pytanie kokursowe:

  W jaki sposób przyczyniasz się do dbania o środowisko naturalne? 

 • Pula nagród:

  Do wygania 5 nagród. Każda nagroda składa się z:

   - 2 szt. AJAX PŁYN FDF UNIW. ZIELONY 1000ml

  - AJAX PŁYN UNIW. SODA GREJPFRUTOWO-MANDARYNKOWY 1000 ml

  - AJAX PŁYN FDF UNIW. CZERWONY 1000 ml

  - AJAX PŁYN DO SZYB TRIPLE ACTION 750  ml

  - AJAX PŁYN DO SZYB LEMON 750  ml

  - AJAX SPRAY DO KUCHNI 750 ml

  - AJAX SPRAY DO ŁAZIENKI 750 ml

  - AJAX SPRAY PROFFESSIONAL SKUTECZNE ODTŁUSZCZANIE 750 ml

  - AJAX SPRAY PROFFESSIONAL KAMIEŃ I TŁUSZCZ 750 ml

  - AJAX PŁYN DO SZYB ANTISTATIC 750  ml

  - AJAX MLECZKO ŚWIEŻE 500 ml

  - AJAX ŻEL DO ŁAZIENEK 500 ml

  - AJAX PŁYN DO NACZYŃ ALOESOWY 750 ml

  - AJAX PŁYN DO NACZYŃ CYTRUSOWY 750 ml

  - PALM PŁYN DO NACZYŃ CYTRUSOWY 750 ml

  - AJAX SPRAY UNIWERSALNY 750 ml

 • Czas trwania konkursu: 29.03- 11.04.2010 r
 • Odpowiedzi w konkursie należy wysyłać za pomocą SMS pod numer 71001 (koszt SMS 1 zł netto/1,22 zł brutto):

         Treść SMS - NJ.ajax.(odpowiedź na pytanie) 

3.1. Z nadesłanych zgłoszeń spełniających warunki określone w niniejszy regulaminie, Komisja  wybierze 5 (słonie: pięć) najlepszych, najbardziej ciekawych i najbardziej oryginalnych odpowiedzi, a osobom, które je przysłały przyzna nagrody, o których mowa powyżej.

3.2. Do konkursu można zgłaszać się codziennie w okresie jej trwania.

3.3. Zgłoszenia niepełne nie będą brały udziału w Konkursie.

3.4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia niezależny od Organizatora. 

4.ODBIÓR NAGRODY                                                                   

4.1. Laureaci Konkursu będą powiadomieni o wygranej telefonicznie lub za pomocą SMS.

4.2 Nagrody zostaną dostarczone laureatom konkursu za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele:

 • Monika Klimiuk – przedstawiciel tygodnika NAJ
 • Karina Dąbska – Dyrektor reklamy tygodnika NAJ

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

6.1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2 Reklamacje należy przesyłać listownie pod adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z dopiskiem: Reklamacja „Ajax na wiosenne porządki”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, przyczynę reklamacji.

6.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.

6.4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.kobieta.pl

7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopie regulaminu.

Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłania przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów mogą zostać opublikowane na stronach internetowych lub/oraz w miejscu publikacji Konkursu (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników).  
7.3. Dokonując zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.