Kim jest biskup?

Biskup w hierarchii Kościoła oznacza duchownego wyższej rangi, czyli kapłana nie tylko po święceniach diakonatu i prezbiteratu, ale przede wszystkim po święceniach biskupich. To funkcja kościelna, która występuje w wielu tradycjach chrześcijańskich.

Pieczę nad parafią sprawuje proboszcz, natomiast biskup pełni funkcję zarządczą i duchową nad określoną diecezją – regionem kościelnym, który może składać się z wielu parafii. To najwyższy święceniami członek hierarchii kościelnej odpowiedzialny za kierowanie życiem religijnym i administracyjnym w obrębie swojej diecezji, co obejmuje np. nadzór nad kapłanami, diakonami i innymi pracownikami kościelnymi. Biskupi posiadają również wyłączność na sprawowanie niektórych sakramentów np. święcenia kapłańskie.

Tytuły biskupie w Kościele katolickim

W Kościele katolickim istnieją różnorodne tytuły biskupie, które pozwalają na odpowiednie zaopiekowanie się wiernymi i kościołem diecezjalnym:

 • Biskup diecezjalny – główny biskup (ordynariusz) w diecezji, który zarządza jednostką administracyjną, odpowiada za życie duchowe wiernych, reprezentuje diecezje.
 • Biskup tytularny – biskup, który otrzymał tytuł historycznej i już nieistniejącej diecezji. Często to on pełni funkcje pomocnicze w Kościele katolickim np. praca w kurii rzymskiej lub działalność misyjna.
 • Biskup koadiutor – biskup mianowany, aby wspierać biskupa diecezjalnego, posiadający prawo następstwa po rezygnacji, przejściu na emeryturę lub śmierci ordynariusza.
 • Biskup pomocniczy – duchowny mianowany do pomocy biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją. To urząd, który nie posiada automatycznego prawa następstwa i zazwyczaj skupia się na konkretnych zadaniach lub regionach diecezji.
 • Biskup senior – tytuł nadawany biskupom na emeryturze. Kapłan nie kieruje już diecezją, ale nadal może pełnić niektóre funkcje np. sprawowanie sakramentów lub działalność duszpasterska.

Sprawdź też:

Główne obowiązki biskupa

Zadania należące do biskupa w Kościele katolickim mogą różnić się w zależności od konkretnej diecezji. Biskup nie tylko zarządza okręgiem kościelnym, ale również pełni rolę duchownego przewodnika. Do jego głównych obowiązków można zaliczyć:

 • Zarządzanie diecezją m.in. w sprawach administracyjnych, finansowych, duszpasterskich oraz nadzór nad instytucjami kościelnymi (parafie, szkoły katolickie, akcje charytatywne).
 • Nauczanie, czyli głoszenie wiary katolickiej i zapewnienie, że nauka w diecezji jest zgodna z doktryną Kościoła.
 • Wyświęcanie diakonów, prezbiterów (księży) i biskupów.
 • Reprezentowanie diecezji w kontaktach z innymi diecezjami, Kościołem powszechnym oraz w dialogu ekumenicznym, a także międzyreligijnym.
 • Promowanie działalności charytatywnej i społecznej, zarówno poprzez bezpośrednią pomoc potrzebującym, jak i tworząc oraz nadzorując odpowiednie instytucje kościelne.
 • Chronienie wiernych przed herezjami, co może obejmować dyscyplinowanie członków duchowieństwa, nauczających lub propagujących poglądy sprzeczne z doktryną Kościoła.
 • Przewodniczenie w ważnych wydarzeniach liturgicznych i świętach kościelnych oraz konsekrowanie świątyń, czy też ołtarzy.
 • Uczestnictwo w synodach biskupów i innych zgromadzeniach, gdzie odbywają się dyskusje, a także padają ważne decyzje dotyczące Kościoła.

Kto i komu przyznaje tytuł biskupa?

Tytuł biskupa w Kościele katolickim przyznawany jest przez papieża, ponieważ to on posiada najwyższą władzę legislacyjną, wykonawczą i sądowniczą w strukturze Kościoła. Proces nominacji zaczyna się zazwyczaj na poziomie lokalnym, gdzie kandydaci są identyfikowani i oceniani przez innych biskupów diecezjalnych, a także nuncjusza apostolskiego (ambasadora Watykanu) w danym kraju.

Po zebraniu rekomendacji i przeprowadzeniu ewentualnych dodatkowych badań, propozycje są przekazywane do Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie. Członkowie komisji dokonują dalszej oceny i formułują ostateczną dokumentację dla papieża. Głowa Kościoła po rozważeniu rekomendacji, podejmuje ostateczną decyzję o nominacji i przyznaje tytuł biskupa wybranemu kandydatowi.

Zobacz także:

Następnie nominowany otrzymuje sakrę biskupią (święcenia biskupie) – konieczną do objęcia funkcji biskupa w Kościele katolickim.

Przeczytaj również:

Kiedy biskup przestaje pełnić swoją funkcję?

Zgodnie z prawem kanonicznym: biskupi są proszeni o złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji po osiągnięciu 75 roku życia. Decyzja o przyjęciu rezygnacji należy do papieża i to on decyduje, czy kapłan dłużej pozostanie na swoim stanowisku. Najwyższy święceniami członek hierarchii kościelnej może sam zrezygnować z urzędu z powodów zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn. Rezygnacja musi zostać zaakceptowana przez zwierzchnika Kościoła katolickiego, aby stała się bezdyskusyjna.

Zdarzają się przenosiny biskupa do innej diecezji lub mianowanie na odmienne stanowisko w strukturze Kościoła. W rzadkich przypadkach kapłan zostaje usunięty z urzędu przez papieża z powodu np. poważnych naruszeń prawa kanonicznego, zaniedbań w pełnieniu obowiązków.