1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu „Najlepsza metamorfoza”, zwanego dalej, jest: Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Burdą lub Organizatorem.
1.2. Konkurs opublikowany będzie na łamach czasopisma Claudia,  wydawanego przez Burdę oraz na stronach internetowych należących do Burdy.
1.3. Konkurs będzie organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach opublikowanych w ogłoszeniu konkursu na łamach czasopisma Claudia nr 11/15. Konkurs trwa w okresie 22.10. – 19.11.2015r.

1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie kobiety pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
2.2.1.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Burda oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.1.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców oraz Komisji Konkursowej;
2.3.  Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać informację w postaci wiadomości sms lub postu zamieszczonego na portalu Facebook, funpage Claudia Magazyn (dalej post FB) z wybraną przez uczestnika konkursu jedną z siedmiu metamorfoz zaprezentowanych w magazynie Claudia 11/15, która zdaniem uczestnika jest najlepsza, oraz z uzasadnieniem swojego wyboru.
2.4. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników konkursu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż.
2.5. Całe zgłoszenie sms/post FB powinno zawierać do 160 znaków.
2.6. Wiadomości SMS związane z konkursem będą odbierane przez automatyczny system, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara Burda.
2.7. Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów lub postów FB, przy czym jeden SMS lub post FB będzie traktowany jako jedno zgłoszenie w konkursie. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
2.8. Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści ogłoszenia konkursowego i wyślą zgłoszenie SMS o prawidłowej treści i/lub post na FB, wezmą udział w konkursie. 

3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU


3.1. Każda z osób (poza wymienionymi w pkt. 2.2 powyżej) może wziąć udział w konkursie poprzez wysłanie w okresie trwania konkursu wiadomości SMS pod numer 72550 lub posty na FB, na funpage Claudia Magazyn – jako komentarz pod postem dotyczącym Konkursu.

3.2. Konkursowi przypisana jest następująca treść wiadomości SMS: CD.kod nagrody.numer kandydatki, której metamorfozę uważasz za najlepszą. krótkie uzasadnienie, np. CD.STOMATOLOG.7.uzasadnienie.
3.3. Po odebraniu zgłoszenia SMS przez system rejestrujący zgłoszenia zostanie wysłany do uczestnika konkursu automatyczny SMS zwrotny potwierdzający wzięcie udziału w konkursie, przy czym wiadomość ta nie potwierdza spełnienia przez uczestnika wszystkich warunków określonych w Regulaminie i/lub ogłoszeniu konkursowym, a jedynie odebranie przez system rejestrujący zgłoszenia uczestnika.
3.4. Całkowity koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 72550, to 2zł netto (2,46 zł brutto) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Podmiotem realizującym świadczenie jest Teleaudio Dwa Sp. z o.o.
3.5. Przez wysłanie SMS-a pod numer wskazany w punkcie 3.1 powyżej lub poprzez zamieszczenie postu-komentarza pod postem na temat Konkursu, uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
3.6. Po zakończeniu konkursu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3.7.  Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
3.8. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub wyślę wiadomość SMS na numer, z którego dokonano zgłoszenia do konkursu lub wiadomość poprzez portal Facebook z informacją o wygranej do 15 dni od zakończeniu trwania konkursu, w celu otrzymania od uczestników danych osobowych i teleadresowych, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 7.3 poniżej.
3.9. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min. lub zwycięzca nie odpowie na wysłaną mu poprzez portal Facebook wiadomość, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi na własność Organizatora.
3.10. Wyniki konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie Claudia i/lub na stronie internetowej, w których zamieszczono ogłoszenie konkursowe, w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
3.11. Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursu.
3.12. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
3.13. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni, jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
    a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
    b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
    c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
    d. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
    e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
    f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
3.14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4. NAGRODY W KONKURSIE
4.1. Nagrodami w konkursie są:

a) 3x zabieg stomatologiczny (profesjonalne czyszczenie zębów) wykonany w placówce DeClinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-904) przy ul. Bernardyńska 16 A.

b) 3 x przegląd stomatologiczny zębów wraz z nowoczesną tomografią komputerową 3D wykonany w placówce DeClinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-904) przy ul. Bernardyńska 16 A

c) 4 x zabieg Vanquish redukujący tkankę tłuszczową wykonywanych wykonany w klinice Gold Clinic, ul. Wielicka 43, 02-657 Warszawa:

d) 10 x zestaw kosmetyków do włosów CeCe Med Stop Wypadaniu Włosów (szampon, odżywka, ampułki do skóry głowy, lotion, suplement diety Hair Complex)

e) 10 x zestaw profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów z serii Experto Proffessional (szampon, odżywka, maska, serum)

f) 10 x zestaw kosmetyków do pielęgnacji skóry (serum Reti Age i krem odżywczy Sesgen 32) marki Sesderma

g) 10 x voucher o wartości 100zł każdy na zakupy w sklepach stacjonarnych QUIOSQUE

4.2.     W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Organizatora w czasie trwania konkursu, którego dotyczy oraz będzie zawierało poprawną odpowiedź na zadanie konkursowe.
4.3. Przekazanie nagród wygranych w konkursie, o których mowa w pkt. 4.1 d)-g) nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania Burdzie danych osobowych laureatów. Przekazanie nagród wygranych w konkursie, o których mowa w pkt. 4.1 a)-c) wymaga umówienia się laureata na wizytę w miejscu wykonania usługi.
4.4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
4.5. Od nagród, których wartość przekracza 760 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej.
4.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
4.7. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
4.8. W przypadku nie odebrania przez laureata wygranej przez niego nagrody, o której mowa w pkt. 4.1 d)-g) w terminie 60 dni od daty jej wysłania., nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.9. W przypadku nie wykorzystania przez laureata którejkolwiek nagrody, o której mowa w pkt. 4.1. a)-c), w terminie wskazanym w pkt. 4.3., nagroda przepada.

4.10. Uczestnik przyjmując nagrody w postaci usług medycyny estetycznej, dentystycznych, wykonania makijażu permanentnego i fryzury, oświadcza, że zdaje sobie sprawę z inwazyjnego charakteru w/w usług, a które to usługi wykonane zostaną wg najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zgodnie z zasadami określonymi przez placówki, w których realizowane będą nagrody.

4.11. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie i przekazanie Organizatorowi stosownych oświadczeń (m.in. o przyjęciu nagrody czy też o zapłaceniu wymaganego podatku od nagród).

5. KOMISJA
5.1.    Do kontroli prawidłowości konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
5.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.  REKLAMACJE
6.1. Reklamacje związane z konkursem będą przyjmowane przez Burdę w formie pisemnej, na adres Burda w terminie 7 dni od daty zakończenia danego konkursu.
6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia (o ile było wykonywane), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Burda.
6.4.  W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
6.5.  Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Burdy oraz na stronie internetowej www.kobieta.pl.
7.2. Na życzenie uczestnika konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Burda prześle kopię niniejszego Regulaminu.
7.3. Dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP: 897-14-11-483. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.
7.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
7.5.  Uczestnik konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego