§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań ilustratorem i wygraj 1000 zł” (dalej „Konkurs”) jest firma BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, Regon: 931051710 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).

6. Regulamin jest dostępny (nieodpłatnie) w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: www.kobieta.pl/konkursy przez cały okres trwania Konkursu.

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

Zobacz także:

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 15 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca zdolność do czynności prawnych odpowiednio:

 pełną – w przypadku osób pełnoletnich oraz

 ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 15 rok życia.

(dalej „Uczestnik” lub w liczbie mnogiej „Uczestnicy”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Osoby małoletnie, które ukończyły lat 15, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną zgodę na jej udział w Konkursie, powinien zostać wysłany na adres: redakcjattm@burdamedia.pl , zaś oryginał na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. W takim przypadku możliwość wzięcia udziału w Konkursie jest uzależniona od doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do dnia 31.07.2019.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

1) członkowie władz Organizatora oraz członkowie jury konkursowego;

2) pracownicy Organizatora

3) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, tj. osoby pozostające z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. W razie powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, a także w razie powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych osobowych, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora oryginału lub (według wyboru Uczestnika) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania udziału w Konkursie.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do projektantów, grafików oraz wszystkich aspirujących do tych ról (profesjonalistów i amatorów). Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na:

stworzeniu trzech twórczych i kreatywnych prac ilustrujących temat: „odpoczywam”

3. Rozwiązanie Zadania Konkursowego powinno zawierać:

1) Projekty graficzne lub skany rysunku w formie pliku w formacie .pdf lub .jpg w dobrej rozdzielczości (min. 300 dpi), nie większy jednak 15 MB, przedstawiający projekt, zgodny z założeniami opisanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Jeśli Uczestnik zgłosi więcej niż trzy rozwiązania Zadania Konkursowego, zgłoszenia czwarte i dalsze zostaną odrzucone, przy czym decydować będzie w takim przypadku kolejność zgłoszeń.

5. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednego rozwiązania Zadania Konkursowego, każde zgłoszenie należy przesłać odrębnie (w formie osobnego zgłoszenia na stronie internetowej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu), przy czym w takim przypadku każde rozwiązanie Zadania Konkursowego powinno zawierać elementy i spełniać parametry wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Rozwiązania Zadania Konkursowego należy przesyłać w formie elektronicznej lub papierowej,  na adres mailowy: redakcjattm@burdamedia.pl lub na adres Redakcja ,,To Twój Moment”, Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 r., do godz. 23:59:59. Data i godzina zgłoszenia zostaną ustalone (zweryfikowane) na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia/datę doręczenia zgłoszenia.

7. Aby przesłać rozwiązania Zadania Konkursowego, należy wykonać następujące czynności:

1)  załączyć i przesłać do Organizatora w wiadomości mailowej pliki graficzne, zgodne z wymaganiami określonymi w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu;

2) przesłać za pomocą poczty polskiej trzy projekty prac, zgodne z wymaganiami określonymi w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu;

3) podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu).

8. Każde rozwiązanie Zadania Konkursowego przesłane do Organizatora zostanie zweryfikowane pod względem formalnym (pod kątem spełniania wymogów określonych w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 2, 3 i 6 Regulaminu), a Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia do udziału w Konkursie lub odrzuceniu przesłanego rozwiązania Zadania Konkursowego, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt) od daty przesłania zgłoszenia. W razie odrzucenia zgłoszenia Uczestnik zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia.

9. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

1) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

2) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

3) zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamią normy obyczajowe;

4) zostały zrealizowane przy udziale członków jury konkursowego i/lub pracowników (współpracowników) Organizatora lub Mecenasa Konkursu albo członków najbliższej rodziny osób wyżej wymienionych;

6) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 4. NAGRODY

1. W Konkursie zostanie przyznana jedna, nagroda finansowa

I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 1000 zł (tysiąca złotych)

2. Nagroda zostanie wydana laureatowi Konkursu najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia upublicznienia wyników Konkursu w sposób określony w § 5 ust. 6 Regulaminu.

3. Nagroda finansowa zostanie przekazane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez laureata Konkursu.

4. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po potrąceniu przez Organizatora - 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez Laureata 10% wartości nagrody Organizatorowi (jako płatnikowi podatku).

6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 5 – o ile jest wymagany.

§ 5. PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Laureata Konkursu wyłoni jury konkursowe, złożone z przedstawicieli świata grafiki, wzornictwa, designu i mediów oraz przedstawicieli Mecenasa Konkursu, pod kierownictwem Agnieszki Prokopowicz, redaktor naczelnej magazynu ,,To Twój Moment”.

2. Posiedzenie jury konkursowego obędzie się w terminie do 21 dni od zakończenia Konkursu. 

3. Z przebiegu obrad jury konkursowego zostanie sporządzony pisemny protokół, podpisany przez wszystkich członków jury, w którym wskazany zostanie laureat Konkursu z podaniem końcowej oceny.

5. Decyzje jury konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, z zastrzeżeniem uprawnień laureatów Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w terminie do 31 sierpnia 2019r., na stronie internetowej pod adresem: www.kobieta.pl/konkursy 

7. W terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty posiedzenia jury konkursowego laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – na wskazany przez Uczestnika numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, przy czym Organizator zastrzega, że ten sposób powiadomienia o wynikach Konkursu dotyczy jedynie laureata. Pozostali Uczestnicy dowiedzą się o wynikach Konkursu w sposób określony w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

8. W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w sposób opisany w ust. 9 niniejszego paragrafu, w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., pomimo podjętych przez Organizatora co najmniej trzech prób nawiązania takiego kontaktu (telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej), a także w razie nieprzekazania przez laureata, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora, materiałów, danych i oświadczeń potrzebnych do wydania nagrody zgodnie z Regulaminem, Organizator jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres email, jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. O ile Uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.

4. Więcej informacji znajdziesz tutaj https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf.

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do wszystkich materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, aplikacji, baz danych, materiałów dźwiękowych oraz wideo oraz innych twórczych elementów związanych lub wykorzystywanych w związku z organizacją Konkursu, w szczególności do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: www.designbysliwkanaleczowska.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.; dalej „ustawa o prawie autorskim”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 776, z późn. zm.). Żaden z elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powielany i rozpowszechniany w inny sposób niż określony Regulaminem. Wszelkie nazwy handlowe używane przez Organizatora w związku z Konkursem, stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora.

2. Uczestnik, przekazując Organizatorowi rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3. Z chwilą otrzymania przez Organizatora rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem.

4. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego oraz prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego przeniesione zostaną przez laureata na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia Uczestnika z chwilą wydania nagrody. Organizator nabędzie prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, w wersjach dwuwymiarowej i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, druku, offsetu, nadrukowywania i drukowania (nanoszenia) na wszelkich materiałach;

2) w zakresie zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, prezentowania całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

3) w zakresie udostępnienia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym także w serwisach społecznościowych;

4) w zakresie nadawania za pomocą telewizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną lub satelitarną lub przez sieci komputerowe

oraz

5) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Z chwilą wydania nagrody laureat upoważnia Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, także do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego, w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy (prawo zależne).

6. Z chwilą wydania nagrody laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w odniesieniu do rozwiązania Zadania Konkursowego.

7. Niezłożenie przez laureata oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 zd. pierwsze i ust. 5 niniejszego paragrafu, upoważnia Organizatora do odmowy wydania przyznanej temu laureatowi nagrody.

8. W przypadku uczestników i laureatów niepełnoletnich wymagane jest złożenie odpowiednich oświadczeń, o których mowa w niniejszym § 7, przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice).

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania Zadania Konkursowego, przekazanego Organizatorowi i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w przypadku laureatów Konkursu – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.

3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe (rozwiązania Zadania Konkursowego), które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych przez Uczestników.

§ 9. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane na adres siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną na adres: redakcjattm@burdamedia.pl , niezależnie od formy z dopiskiem „reklamacja – konkurs TO TWÓJ MOMENT”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 6 Regulaminu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora lub Mecenasa Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany Regulaminu mogą następować wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.

3. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2019 roku