Regulamin
1.    TYTUŁ KONKURSU
“Postaw na kolor – odmień swoje wnętrze z farbami Tikkurila”

2.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
 2.1.     Organizatorem konkursu z Tikkurila Polska S.A. („Tikkurila”) zwanego dalej Konkursem, jest:  Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00002572211; NIP: 101-00-01-332, zwana  dalej Burda Media.
 2.2.    Konkurs organizowany przez Burda Media będzie publikowany na stronie internetowej www.kobieta.pl oraz w miesięczniku Claudia. Burda Media oświadcza, że na podstawie odrębnej umowy z Burda Publishing Polska Sp. z o.o.& Sp. Komandytowa jest uprawniona do realizacji świadczeń na rzecz Tikkurila polegającej na publikacji konkursu również w czasopiśmie Claudia oraz na stronie www.kobieta.pl
 2.3.     Konkurs będzie organizowany przez Burda Media na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz opublikowany przez Burda Media na stronie  internetowej www.kobieta.pl oraz w miesięczniku Claudia należącej do Burda Publishing Polska Sp. z o.o & Sp.Komandytowa.
 2.4.  Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5 Konkurs będzie trwał w terminie od 21.04-21.10.2015 roku.
3.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  3.1.   W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem osób  wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu, zarejestrowane w serwisie www.kobieta.pl. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3.2.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 3.2.1.  Pracownicy lub członkowie Zarządu Burda Media oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób włącznie z pracownikami Tikkurila i ich rodzinami;
 3.2.2.   Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i  przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.
4.  PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
  4.1.   Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 4.1.1 Wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.kobieta.pl.
4.1.2 Udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Twoje wnętrze powinniśmy odmienić?”.
4.1.3 Do formularza załączyć zdjęcia pomieszczenia przeznaczonego do metamorfozy (zlokalizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
4.1.4 Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od 21.04.2015r. do 22.05.2015r.

 4.2.     Wysyłając formularz zgłoszeniowy (zgodnie z mechanizmem przedstawionym w pkt. 4.1  powyżej) Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu  opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować  warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla  przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
 4.3.    Konkurs zostanie ogłoszony w wydaniu 5/2015 magazynu Claudia. (na rynku 21.04.2015r.)
5. ROZWIĄZANIE KONKURSU
5.1. Ze zgłoszeń nadesłanych w terminie określonym w pkt. 4.1.4 Regulaminu,  specjalnie powołane Jury, w skład którego  wejdą przedstawiciele Organizatora i Tikkurila wyłoni trzy zgłoszenia oraz wyłoni laureatów Konkursu (jedna nagroda główna oraz dwie nagrody pocieszenia), biorąc  pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu  konkursowym, w tym ciekawość oraz oryginalność  i kreatywność uzasadnienia wyboru danego wnętrza.
 5.2.    Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione, bez podanego adresu, pod który Organizator może przesłać produkty oraz bez zdjęcia o wysokiej rozdzielczości (pixel dimensions – 1,57M; szerokość 988px, wysokość 556px) nie będą brały udziału w konkursie.
 5.3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania  zgłoszenia spowodowany przez operatora i/lub dostawców sieci Internet.
 5.4.    Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość  zamieszkania, lub nick Uczestnika mogą zostać opublikowane przez  Organizatora na stronie www.kobieta.pl oraz w miesięczniku Claudia wydawanym przez Organizatora Konkursu w dowolnym czasie.
 5.5.    Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami  określającymi zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu lub  ogłoszenia konkursowego wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł  informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
 5.6.    Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż  przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych  prac  konkursowych, które są  przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym  charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń  podmiotów trzecich oraz uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem  wymagane na  korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla  ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym  Regulaminem. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej  okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która  nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich,  ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że  ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora  szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega  dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu  przyznanej przez Organizatora nagrody.
 5.7.    Uczestnik  oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo,  czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w  dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia)  przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub  osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty  wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych w dniu ogłoszenia Regulaminu Konkursu na polach eksploatacji, a  w szczególności:
   a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
   b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich  wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez  ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także  prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w  tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do  powielania w inny sposób;
   c. Wprowadzanie do pamięci komputera i  sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe  lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części  dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
   d. Wykorzystywanie do  celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub  identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i  zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;  utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu,  systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub  bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym  nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach  służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i  obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań,  przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego  przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
   e.  Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnym –  elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; w szczególności:
a.    w serwisie Tikkurila (tikkurila.pl), portalach społecznościowych Tikkurila, w szczególności: Facebook, Pinterest, Instagram, Google+; blogu Tikkurila
b.    komunikacja wewnętrzna Tikkurila; komunikacja PR Tikkurila w postaci: zamieszczania informacji o Konkursie i jego wynikach w prasie i na portalach internetowych.
c.    kanały komunikacji Burda Publishing w postaci:
 - magazynu Claudia  - wersja drukowana oraz Internet
- na internetowym portalu społecznościowym Facebook na profilu Claudii;
- na stronie internetowej Kobieta.pl;
- w rozsyłanym przez Claudię Newsletterze;
-wykorzystania na banerach internetowych (rectangle) w serwisach: kobieta.pl, gala.pl, burda.pl.
f.  Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.  Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego  postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na  wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla  eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub  potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na  udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania,  przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im  różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub  skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu  (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie,  fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do  wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela  również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w  zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
 5.8.    Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona  przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb  Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego  publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana  stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i  podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz  poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
5.9. Uczestnik konkursu oświadcza, że przenosi na Organizatora prawa własności do nadesłanej pracy konkursowej (w tym zdjęcia oraz nagrany w czasie metamorfozy film).
6.  NAGRODY W KONKURSIE
 6.1.  Nagrodami w niniejszym konkursie są:
6.1.1. Jedna nagroda główna, która obejmuje:
a. 3.000 PLN brutto na przeprowadzenie metamorfozy
b. 15 litrów farby z linii Tikkurila Optiva przeznaczonej do malowania ścian i sufitów, w kolorze wybranym przez Zwycięzcę, wraz z zestawem narzędzi malarskich, o łącznej wartości maksymalnej 800 PLN (ostateczna wartość nagrody uzależniona jest od wybranego stopnia połysku oraz koloru farby).
c.  porada Doroty Szelągowskiej w zakresie doboru kolorystyki oraz dodatków, w formie jednorazowego spotkania ze Zwycięzcą.
d. prezentacja wnętrza przed i po zmianie na łamach miesięcznika Claudia.
6.1.2. Dwie nagrody pocieszenia, które obejmują:
a. po 15 litrów farby z linii Tikkurila Optiva przeznaczonej do malowania ścian i sufitów, w kolorze wybranym przez Zwycięzcę, każda nagroda o wartości maksymalnej 700 PLN (ostateczna wartość nagrody uzależniona jest od wybranego stopnia połysku oraz koloru farby).
 6.2. Składowe nagrody głównej wskazane w pkt. 6.1.1 ust. a i b zostaną przekazanie Zwycięzcy najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy.
 6.3.  Za wygraną nagrodę nie  przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy ani też prawo do zamiany nagrody. Nie przysługuje też prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Laureat konkursu nie  ma prawa scedować nagrody na inne osoby.
6.4. Ponadto zwycięzca zobowiązuje się przeprowadzić remont w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nagrody. Przeprowadzenie remontu spoczywa na Zwycięzcy.
 6.5.Zwycięzca ponadto wyraża zgodę na umożliwienie Organizatorowi wykonanie zdjęć oraz nagranie filmu (na koszt Organizatora) w wybranym wnętrzu domu/mieszkania Uczestnika przed i po metamorfozie (na zasadach odrębnie uzgodnionych z Organizatorem). Organizator ma prawo do rozpowszechnienia zdjęć i korzystania z nich na zasadach określonych w pkt. 5.7.
 6.6.  Nie przekazanie nagrody w skutek nie  podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych  danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza  utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego  potencjalnego laureata.
6.7.  Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 760 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, nagrody zostaną wydane Laureatom po potrąceniu i wpłaceniu przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego kwoty podatku w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7.  JURY
 7.1.   Do kontroli prawidłowości Konkursu powołane zostaje Jury, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora oraz Tikkurila. Obrady Jury są tajne.  Decyzje Jury są ostateczne.
 7.2.  Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
 8.  REKLAMACJE
 8.1.   Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w  formie pisemnej, na adres Burda Media lub na adres e-mail: multimedia@burdamedia.pl  w terminie do 15 dni od daty publikacji listy zwycięzców Konkursu.
 8.2.   Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres,  datę i numer telefonu, jak również  dokładny opis i powód reklamacji.
 8.3.  Do rozstrzygania reklamacji  powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą  przedstawiciele Burda Media oraz Tikkurila.
 8.4.  W przypadku przesłania  reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla  pocztowego – nadania reklamacji.
 8.5.  Złożone przez Uczestników  reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w  terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 8.6.   Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem  poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia  reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 8.7.  Decyzja Komisji  Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie  wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na  drodze postępowania sądowego.
 
 9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9.1.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Burda Media oraz na stronie internetowej  www.kobieta.pl;  oraz na stronie internetowej www.tikkurila.pl
 9.2.   Na życzenie Uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego  zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Burda Media prześle  kopię niniejszego Regulaminu.
 9.3.  Dane osobowe laureatów Konkursu  będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym  Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz  przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że Uczestnik konkursu  wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w  celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy  zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.  U. z 2014 r. Nr 133, poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych  osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Media Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul.  Marynarskiej 15. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi  na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych  osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych  osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.
 9.4.   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek konieczne do wydania Nagrody. Osobom  udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz  możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 9.5.  Uczestnik konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9.6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie  znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 –  921 Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 9.7.  Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już  nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje uczestników na stronie internetowej www.kobieta.pl oraz na stronie internetowej www.tikkurila.pl,co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.