§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „Edukacja Finansowa”(zwanego dalej "Konkurs").

2. Organizatorem Konkursu jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 897-14-11-483, zwana dalej „Burda”.

3. Burda jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs będzie się odbywał w dniach 20.11.2015 do 8.01.2016, przy czym uczestnicy Konkursu mogą przesyłać swoje prace konkursowe, zgodnie z §3 poniżej, do dnia 31.12.2015.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy spółek Burda GL Polska Sp. z o.o., Burda Communications Sp. z o.o., Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Publishing Polska Sp. z o.o. oraz Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp komandytowa oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

3. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powzięła informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach magazynu Claudia.

2.  Promocja Konkursu ukaże się w numerze Claudia 12/2015 i Claudia 1/2016.

3.  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- przesłać na adres mailowy warsztaty@burdamedia.pl odpowiedzi oraz jej uzasadnienie na pytanie: Chcesz się nauczyć zarządzania własnym budżetem domowym?

- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź

4.  Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie odpowiedzi na zadanie do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.

6.  Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Burda szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

7. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

1. Prace konkursowe przesłane na adres warsztaty@burdamedia.pl   będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Burda.

2. Jury wyłoni laureatów  Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej.

3. Nagrodami w Konkursie są:

- Udział w nieodpłatnych jednodniowych warsztatach coachingowych prowadzonych przez ekspertów Aleksandrę Marszał Bohdziul i Marcina Iwucia (dla piętnastu laureatów). Podczas warsztatów Laureaci będą poznawać zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym. Organizator poinformuje wszystkich uczestników warsztatów o szczegółach związanych z przebiegiem warsztatów, tj. dokładnym miejscu, o godzinie rozpoczęcia, szczegółowym harmonogramie oraz ich założeniach w terminie do 5 dni przed danym terminem uczestnictwa, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.  Wartość jednostkowej nagrody w Konkursie wynosi 400 zł. Od nagród, których wartość przekracza 760 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Burdę i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Burdę (wzięcia udziału w warsztatach) jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej.

5.  Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§5 Przyznawanie nagród

1.  Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 

2.  Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej na podany adres e-mailowy, z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu - na adres mailowy Burda warsztaty@burdamedia.pl.

3.  W przypadku nie dostarczenia wszystkich danych przez Laureata w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisji Konkursowej wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia laureata, który spełni wszystkie wymogi stawiane przez niniejszy Regulamin.

4.  Burda oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Burda z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674, w celu realizacji udziału uczestnika w Konkursie i jego prawidłowego przeprowadzenia, w tym nagrodzenia laureatów Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej nagrodzenia laureata Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

5. Burda informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Burda (www.kobieta.pl) w ramach rozwiązania Konkursu do dnia 8.01.2016 r.

6. Burda zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

7. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie.

8. Warunkiem koniecznym wzięcia przez Laureatów Konkursu udziału w warsztatach jest podpisanie przez Laureata Konkursu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), oświadczenia o upoważnieniu na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi Laureata na potrzeby Konkursu oraz promocji i reklamy Konkursu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureata (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) jako pisemne potwierdzenie warunków uczestnictwa w tym Konkursie zawartych w  Regulaminie Konkursu.

9. Brak podpisania któregokolwiek z oświadczeń wskazanych w pkt. 8 uprawnia Burda do zdyskwalifikowania Uczestnika z Konkursu a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa.

10. Nie stawienie się przez Uczestnika w terminie i miejscu organizacji warsztatów lub brak udziału w nich zgodnie z założeniami warsztatów uprawnia Burda do zdyskwalifikowania Uczestnika z Konkursu a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa. Jest to spowodowane faktem, iż udział w warsztatach jest elementem Konkursu i brak udziału w warsztatach stanowi naruszenie Regulaminu Konkursu.

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej  www.kobieta.pl listy laureatów Konkursu na adres Burda: Burda Publishing Polska Sp. z o.o ul. Marynarska 15 w Warszawie (02-674) z dopiskiem o treści: Reklamacja – „Warsztaty Skuteczne zarządzanie budżetem domowym”.

2. Sugeruje się, aby reklamację wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu nadsyłania reklamacji decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Burda.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kobieta.pl oraz w siedzibie Burdy.

2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Burda prześle kopię Regulaminu Konkursu.

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną pozbawieni prawa uczestnictwa w tym Konkursie.

4. Burda zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestników w trakcie jednodniowych warsztatów oraz podczas udziału Uczestnika w realizacji sesji zdjęciowej oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i materiałów filmowych w związku z Konkursem a także w celach promocyjnych Konkursu – zgodnie z zakresem udzielonej przez Uczestników zgody, wyrażonej w stosownym oświadczeniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Podpis Uczestnika


                       

 ……….………………………………………………………………………..