Kodeks Pracy 2018 - będzie można zwolnić ciężarną?

Projekt nowego Kodeksu Pracy przygotowała specjalna komisja na zlecenie Ministerstwa Pracy. Kodeks Pracy 2018 może wejść w życie nawet w ciągu kilku miesięcy, a ponieważ wnosi wiele rewolucyjnych zmian, wzbudza niemałe kontrowersje. Nowe rozwiązania mają dotyczyć m.in. likwidacji umów cywilnoprawnych, wprowadzenia tzw. zatrudnienia nieetatowego oraz nowego wymiaru urlopu obowiązującego wszystkich pracowników niezależnie od stażu pracy. 

To jednak nie wszystko. Zaskakujące i niespotykane dotąd w polskim prawie zapisy mają dawać pracodawcom możliwość zwolnienia z pracy kobiet w ciąży. O co chodzi? Zgodnie z projektem Kodeksu Pracy 2018 będzie można zwolnić kobietę w ciąży (a także osobę w wieku przedemerytalnym), jeśli będzie ona zatrudniona na zastępstwo albo będzie pracowała w firmie, która nie zatrudnia więcej niż 10 osób. Pracodawca będzie musiał uzyskać zgodę na zwolnienie od Państwowej Inspekcji Pracy.

Inaczej zostanie zaś potraktowana kobieta w ciąży pracująca w dużej firmie - pracodawca będzie mógł jej dać tzw. wypowiedzenie zmieniające (przeniesienie na inne stanowisko) i wypłacić dodatek wyrównawczy, gdyby nowe stanowisko wiązało się z obniżeniem pensji.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Obecnie nie można zwolnić z pracy kobiety w ciąży zatrudnionej na umowę o pracę. Ochrona przed zwolnieniem obejmuje cały okres ciąży oraz czas urlopu macierzyńskiego. Zwolnienie z pracy jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach: kiedy firma ogłasza upadłość lub zostaje zlikwidowana, albo rozwiązanie umowy o pracę następuje z winy pracownicy w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.