Sta­ra za­sa­da „le­piej za­po­bie­gać, niż le­czyć” spraw­dza się szcze­gólnie w odnie­sie­niu do ukła­du po­karmo­we­go dziecka. Na­wet ba­nalna z po­zo­ru biegunka mo­że być dla nie­go niebezpieczna, a błędy żyw ie­nio­we z dzie­ciń­stwa byw a­ją przyczyną po­ważnych scho­rzeń w do­ro­słym życiu (np. cukrzyca, otyłość, choro­by krąże­nia).

Jak chronić przed tym malca? Oto odpo­wie­dzi na najczęstsze pytania rodziców.

W cią­ży wykryto u mnie wirusowe zapalenie wątroby typu B. Czy to oznacza, że moje dziecko bę­dzie chore?

Zdecydowa nie nie. Zaka­że­nie matki wirusem WZW typu B nie za­gra­ża zdrow iu dziecka. Każda kobieta w ciąży jest ba­da­na na obecność tzw. antyge­nu HbsAg, który jest do­wo­dem za­ka­że­nia. Je­śli zo­sta­nie on wykryty, ma­luch po uro­dze­niu do­sta­je specjalną immuno­glo­bulinę, która blo­kuje aktywno­ść tego wirusa. Poza tym, każdy noworodek jest szcze­piony prze­ciwko WZW typu B już w pierw­szej do­bie życia.

W żłobku syna wykryto przypadki rotawirusa. Jak ustrzec dziecko przed zakażeniem?

Trzeba poprosić, żeby wychowaw czyni wyjątkowo pilnowa ła przestrzegania higieny. Je­śli cho­re dziecko nie myje rąk po wyjściu z toalety, a potem baw i się z kolega­mi, wirus wędruje z rąk do buzi i zakażenie gotowe .

Co tak naprawdę oznacza określenie, że dziecko powinno "często" my­ć rączki?

Powinno je myć po wyjściu z toalety, po powrocie z podwórka, przed jedzeniem, po zabawie ze zwierzę­tami. Brudne rę­ce to główna przyczyna chorób układu pokarmowego. Tą drogą przenoszą się bakterie, wirusy i pasożyty.

Moja roczna có­reczka bierze wszystko do bu­zi. Jak uchronić ją przed zarazkami?

Nie trzeba chronić jej przesadnie! Organizm dziecka zna już „domowe bakterie” i potrafi sobie z nimi poradzić. „Zwiedzanie” kątów w mieszkaniu i branie do buzi różnych rzeczy to rodzaj szczepionki. Wystarczy zachować rozsądną higienę i pilnować, aby córka poznając świat nie spróbowała np. środków czystości ani resztek zepsutego jedzenia.

Jak można ochronić dziecko przed żół­taczką ty­pu C?

Nie ma na nią szczepionki. Zakażenie wirusem może zdarzyć się dziecku np. podczas zabiegów medycznych (np. pobrania krwi). Trzeba więc pilnować, aby używano sprzę­tu jednorazowego użytku, a u dentysty – wprost wyjętego ze sterylizatora.

Mój 4-letni synek uwielbia zabawy w piaskownicy. Czy dziecko może się tam zarazić jakimiś pasoży­tami?

Tak, może, ponieważ do piaskownicy załatwiają się psy i koty, które mogą mieć pasożyty. Trzeba przede wszystkim postarać się w administracji, która obsługuje pani dom, aby piasek był wymieniany choć raz w roku. A gdy dziecko ma coś zjeść na dworze, trzeba umyć mu rączki lub wytrzeć je nawilżaną chusteczką.

Jakie produkty dobrze wpływają na układ pokarmowy?

Bakterie zawarte w jogurtach i kefirach usprawniają pracę układu pokarmowego i chronią przed chorobami. Napar z mię­ty pieprzowej wzmacnia go, a owoce awokado wpływają leczniczo i regenerująco na wątrobę (można podawać je dzieciom powyżej 12. miesiąca życia).

Moja 4-letnia córeczka cierpi na zaparcia. Jak jej pomóc?

Trzeba podawać dziecku pełnoziarniste pieczywo, dużo surowych warzyw i owoców. Do potraw można dodawać otręby. Córeczka powinna też dużo pić (wodę, soki warzywne i owocowe, herbatki ziołowe). Na czczo warto dawać przegotowaną letnią wodę z miodem lub cytryną albo przegotowaną wodę z umytymi i moczonymi przez noc suszonymi śliwkami. Wskazane są także surówki z dodatkiem kiszonej kapusty i starte gotowane buraczki.

Czy można już u dzieci zapobiegać chorobom dorosłych: nowotworom jelita gru­bego, czy wrzodom żołądka?

Można. Wiele chorób układu pokarmowego u dorosłych ma swoje początki w dzieciń­stwie. Przyczyną jest zwykle dieta uboga w błonnik oraz chroniczne zaparcia. Nowotworom żołądka i jelita grubego sprzyja jedzenie produktów mocno solonych, wę­dzonych i zawierających azotany (wystę­pują one jako konserwanty wę­dlin oraz jako składniki nawozów stosowanych do uprawy nowalijek).

Skąd się bio­rą za­tru­cia?

Ich przy­czy­ną jest zwy­kle brak higieny ze strony produ­centów żywności oraz niewłaściwe przechowy­wanie i przy­rządzanie potraw (stąd biorą się np. zatru­cia salmonellą, bakteriami coli, gronkowcem złocistym). Dlatego: 

  • myj owoce i warzy­wa
  • sprawdzaj daty przy­datności do spoży­cia 
  • nie uży­waj produktów z pu­szek o wzdętych wieczkach 
  • nie zostawiaj jedzenia w otwartych puszkach - przekładaj je do miseczki i trzy­maj w lodówce 
  • nie ku­puj mięsa i ryb niewiadomego pochodzenia 
  • nie podawaj dziecku dań niedopieczonych czy niedogotowanych 
  • nie zamrażaj produktów ponownie po rozmrożeniu.