§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „Z nami pokonasz bezsenność”(zwanego dalej "Konkurs").

2. Organizatorem Konkursu jest Burda Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026003, NIP: 521-31-57-277, zwany dalej „Burda”.

3. Burda jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs będzie się odbywał w dniach 4.11.2016 do 18.11.2016.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy spółek Burda GL Polska Sp. z o.o., Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Publishing Polska Sp. z o.o. oraz Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

3. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs będzie przeprowadzony na  łamach magazynu Dobre Rady  oraz serwisie społecznościowym FB na profilu Dobre Rady.

2. Promocja Konkursu ukaże się w numerze 12/2016 miesięcznika Dobre Rady, na www.kobieta.pl, na www.claudia, na profilu dobre rady na serwisie społecznościowym Facebook.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe, „Podziel się swoją historią walki z bezsennością”, opublikowane w Magazynie Dobre Rady 12/2016 oraz w określonym w regulaminie czasie przesłać odpowiedź na adres listy@dobrerady.pl z dopiskiem SEN, lub na adres ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem SEN.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.

6. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich (w tym uzyskał stosowne zgody osób trzecich,). W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Burda szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

7. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

1. Nadesłane odpowiedzi będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Burda.

2. Jury wyłoni laureatów Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej.

3. Nagrodami w Konkursie są:

- Udział w nieodpłatnych jednodniowych warsztatach na temat zdrowego snu  prowadzonych przez eksperta Ośrodka Medycyny Snu i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (dla dziesięciu laureatów) ,

- publikacja historii laureatów na łamach magazynu Dobre Rady oraz dwudniowy pobyt w SPA (dla czterech laureatów)

4. Organizator poinformuje wszystkich uczestników warsztatów o szczegółach związanych z przebiegiem warsztatów, tj. dokładnym miejscu, o godzinie rozpoczęcia, szczegółowym harmonogramie oraz ich założeniach w terminie do 5 dni przed danym terminem uczestnictwa, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§5 Przyznawanie nagród

1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2.

2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej na adres email, z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu na adres mailowy listy@dobrerady.pl

3. W przypadku nie dostarczenia wszystkich danych przez Laureata w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia laureata, który spełni wszystkie wymogi stawiane przez niniejszy Regulamin.

4. WYKORZYSTYWANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2. Administratorem  danych osobowych jest Organizator, z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. O ile Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Organizatora (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz może  otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.

4.3. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Organizatora

5.Burda zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie.

7. Warunkiem koniecznym wzięcia przez Laureatów konkursu udziału w warsztatach jest podpisanie przez Laureata Konkursu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), oświadczenia o upoważnieniu na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, zdjęć, wizerunku oraz wypowiedzi Laureata na potrzeby Konkursu oraz promocji i reklamy Konkursu(Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) jako pisemne potwierdzenie warunków uczestnictwa w tym konkursie zawartych w  regulaminie konkursu

8. Brak podpisania któregokolwiek z oświadczeń wskazanych w pkt. 8 uprawnia Burda do zdyskwalifikowania Uczestnika z Konkursu, a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa.

9. Nie stawienie się przez Uczestnika w terminie i miejscu organizacji warsztatów  lub brak udziału w nich zgodnie z założeniami warsztatów uprawnia Burda do zdyskwalifikowania Uczestnika z Konkursu a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa. Jest to spowodowane faktem, iż udział w warsztatach jest elementem konkursu i brak udziału w warsztatach stanowi naruszenie regulaminu konkursu

10. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.kobieta.pl listy laureatów Konkursu na adres Burda: Burda Media Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 w Warszawie (02-674) z dopiskiem o treści: Reklamacja – „Sen”

2. Sugeruje się, aby reklamację wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu nadsyłania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Burda.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

§7 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną pozbawieni prawa uczestnictwa w tym konkursie.

2. Burda zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestników w trakcie jednodniowych warsztatów oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i materiałów filmowych w związku z Konkursem a także w celach promocyjnych Konkursu – zgodnie z zakresem udzielonej przez Uczestników zgody, wyrażonej w stosownym oświadczeniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.