REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU DOBRE RADY

„HIT KOSMETYCZNY 2018”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU „HIT KOSMETYCZNY 2018”

 

 1. Organizatorem konkursu „HIT KOSMETYCZNY, zwanego dalej „Konkursem”, jest Burda Media Polska Sp. z o.o. nazywana dalej „Burdą” lub „Organizatorem”,  z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP:897-14-11-483, Regon:931051710, kapitał zakładowy 44.691.550,00 zł
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
 5. W Konkursie, w tym w głosowaniu na produkty, nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Konkurs jest podzielony na dwie części: jedna przeznaczona dla firm kosmetycznych, a druga dla czytelniczek i Internautek.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA FIRM

 1. W Konkursie w części przeznaczonej dla firm kosmetycznych może wziąć udział każda firma produkująca albo dystrybuująca produkty (nowości) kosmetyczne z okresu od grudnia 2017 do grudnia 2018 na terenie RP, będąca przedsiębiorcą (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, spółek itp.), w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zwana dalej Firmą.
 2. Aby zgłosić udział produktów w Konkursie, należy:
 • Nazwa produktu
 • Dystrybutor
 • Kategoria produktu (do wyboru 1 z 7 kategorii)
 • Rok pojawienia się produktu na rynku
 • Przybliżona cena rynkowa produktu
 • Zdjęcie produktu (packshoty) o następujących parametrach:
  • w wysokiej rozdzielczości: minimum 300 dpi, wielkość zdjęcia: przestrzeń kolorystyczna: RGB, tło: białe, zdjęcia powinny mieć założoną ścieżkę w Photoshopie - tzw. clipping path)
 • Informacja prasowa dot. produktu (format Word)
 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej produkt w konkursie
 • E-mail kontaktowy osoby zgłaszającej produkt
 • Nr telefonu osoby zgłaszającej produkt
 • Przysłać w określonych poniżej terminach 3 sztuki fabrycznie nowego, nieużywanego zgłaszanego kosmetyku pocztą lub kurierem na adres:

REDAKCJA DOBRE RADY, UL. MARYNARSKA 15, 02-674 WARSZAWA z dopiskiem: KONKURS MAGAZYNU DOBRE RADY HIT KOSMETYCZNY 2018):

 • TWARZ, CIAŁO, MAKIJAŻ do 16.01.2019.
 • WŁOSY, PRODUKTY Z APTEKI, ZAPACHY, DOMOWE SPA do 14.02.2019 
 1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija:
  • TWARZ, CIAŁO, MAKIJAŻ: 16.01.2019 o godzinie 23:59.
  • WŁOSY, PRODUKTY Z APTEKI, ZAPACHY, DOMOWE SPA: 14.02.2019 o godzinie 23:59.
 2. Jury redakcyjne czasopisma DOBRE RADY zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 10 spośród zgłoszonych przez wszystkie Firmy produktów, do każdej z 7 poniższych kategorii. Kosmetyki te zostaną zakwalifikowane oraz zaprezentowane na łamach: Dobre Rady 3/2019, Dobre Rady 4/2019 i Samo Zdrowie 2/2019, a także na stronie internetowej
 3. Jury redakcyjne czasopisma DOBRE RADY dokona subiektywnego wyboru i kwalifikacji (bądź braku kwalifikacji) spośród zgłoszonych produktów biorąc pod uwagę w szczególności walory innowacyjności, skuteczności w stosowaniu, relacji jakości do ceny. Przesłane do w/w sprawdzenia/testowania produkty, jako zużyte na użytek Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na łamach magazynach DOBRE RADY w wydaniu 6/2019, Samo zdrowie 3/2019 wedle wyboru Organizatora oraz na stronie
 5. Kosmetyki oceniane będą w 7 kategoriach:
 • TWARZ
 • CIAŁO
 • MAKIJAŻ
 • WŁOSY
 • PRODUKTY Z APTEKI
 • ZAPACHY
 • DOMOWE SPA (w tym gadżety urodowe, produkty do pielęgnacji i.e. gąbki, pędzelki itd.)Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, ich ograniczenia lub rozszerzenia oraz do przyznanianagrody/nagród specjalnej/specjalnych.
 1. Zwycięskie produkty (po 3 w każdej z w/w kategorii spośród w/w) wyłonione zostaną drogą głosowania czytelników/czytelniczek/internautek magazynów DOBRE RADY, Samo zdrowie i serwisu internetowego www.dobrerady.pl. Zwycięzcami zostaną kolejno produkty, które otrzymają największą liczbę prawidłowych głosów w swojej kategorii. W przypadku jednakowej liczby głosów produkty zostaną nagrodzone ex aequo. Głosy oddane na produkt, które zgodnie z niniejszym Regulaminem zostały oddane w sposób nieprawidłowy lub które zostaną uznane za niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej liczby oddanych głosów.
 2. Wszyscy zwycięzcy z każdej kategorii (1, 2 i 3 miejsce) zostaną zaproszeni na uroczyste spotkanie z redakcją magazynu Dobre Rady podczas, którego zostaną wręczone statuetki dla zwycięskich produktów. Ponadto nagrodą w Konkursie dla produktów, które zajęły pierwsze miejsce w danej kategorii będzie możliwość umieszczenia logotypu Konkursu na zwycięskim produkcie, w kształcie i w sposób ustalony z Organizatorem, zgodnie z pkt. 12 poniżej
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w numerze 6/2019 magazynu DOBRE RADY oraz Samo zdrowie 3/2019.
 4. Podmiotowi, którego produkt zajmie pierwsze miejsce w danej kategorii Konkursu przysługuje prawo umieszczenia na tym produkcie logotypu Konkursu, w kształcie i w sposób każdorazowo ustalony z Organizatorem. Każda firma zgłaszająca produkty do Konkursu deklaruje, iż w przypadku, gdy zgłoszony przez nią produkt zajmie pierwsze miejsce w danej kategorii Konkursu (lub zostanie wyróżnione) dołoży wszelkich starań, aby na danym produkcie zamieszczone zostało logotypu Konkursu w możliwie najszybszym terminie. Podmiot nie może umieszczać logotypu Konkursu dla oznaczania innych swoich produktów, ani też używać go dla innych celów. Każdy podmiot biorący udział w Konkursie (w tym laureaci i podmioty wyróżnione) nie może samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, korzystać z logotypu Konkursu czy informacji o Konkursie, udziale w nim czy wygranej w tym Konkursie w działaniach reklamowych, marketingowych czy informacyjnych (w tym także wewnątrz firmowych) dotyczących swoich produktów. Zabronione jest ponadto upoważnianie podmiotów trzecich do korzystania z logo Konkurs zastępstwie nagrodzonej firmy/produktu.
 5. Każda Firma zgłaszająca produkt do Konkursu, wyraża zgodę na nie odsyłanie jej produktów nadesłanych do Konkursu oraz na nagrodzenie laureatów Konkursu m.in. przesłanymi przez siebie produktami, wedle wyboru Organizatora. W związku z tym każda nagrodzona firma (1, 2 i 3 miejsce) zobowiązuje się do przekazania zwycięskiego, pełnowartościowego, nowego produktu w ilości 10 szt. w celu przekazania ich jako nagrody dla czytelniczek wskazane w rozdziale 3. W przypadku jeśli firma nie dostarczy ww. produktów w terminie do 21 dni od otrzymania informacji mailowej o zwycięstwie lub nie dostarczy pełnowartościowych, nowych produktów Organizator uprawniony jest do dyskwalifikacji firmy z konkursu.
 6. Każda Firma zgłaszająca produkt do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej stosowne prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, do przesłanych informacji prasowych dotyczących zgłaszanych przez firmę produktów do Konkursu oraz jest uprawniona do dysponowania zgłaszanymi produktami co najmniej w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w tym w zakresie zgłoszenia ich do Konkursu oraz w przypadku, gdy zgłoszony przez nią produkt zajmie pierwsze miejsce w danej kategorii Konkursu, zamieszczenia logo Konkursu na tym produkcie.
 7. Każda Firma zgłaszająca produkt do Konkursu oświadcza, iż zgłaszane do Konkursu produkty będą nowe, bez widocznych ani ukrytych wad, z odpowiednio długim terminem ważności, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Każda firma zgłaszająca produkty oświadcza ponadto, iż posiada stosowne atesty oraz certyfikaty umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu, a także, iż wprowadzenie ich do obrotu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
 8. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Firmy zgłaszającej produkt okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym Firma ta ponosi wyłączną odpowiedzialność a gdyby Organizator poniósł z tego tytułu jakąkolwiek szkodę, Firma zobowiązuje się do jej niezwłocznego naprawienia w całości.
 9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tę Firmę i/lub produkt z udziału w Konkursie (jak również odmówić jej przyznania nagrody), w stosunku, do której powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem lub której produkt nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA CZYTELNIKÓW

 1. Czytelnicy magazynów „DOBRE RADY”, „Samo zdrowie” i serwisu www.dobrerady.pl, mają możliwość oddania swojego głosu poprzez jeden z trzech wskazanych poniżej sposobów:
 • oryginalny kupon, opublikowany w czasopiśmie Dobre Rady 3/2019, Dobre Rady 4/2019 i Samo Zdrowie 2/2019,
 • stronę internetową pod adresem: www.dobrerady.pl/głosuj  
 • wysyłać wiadomość sms (bez polskich znaków) o treści: NAZWA KATEGORII.CYFRA PRZYPORZĄDKOWANA DANEMU PRODUKTOWI np. WLOSY.3 lub DOMOWESPA.5 (max. liczba znaków 160), na numer 72550  (koszt wysłania jednej wiadomości sms to 2,00 PLN + VAT (czyli 2,46 PLN brutto).

na wybrany przez siebie produkt nominowany w konkursie „HIT KOSMETYCZNY 2018” spośród zaprezentowanych na stronie www.dobrerady.pl/glosuj w każdej z 7 kategorii:

 • TWARZ
 • CIAŁO
 • MAKIJAŻ
 • WŁOSY
 • PRODUKTY Z APTEKI
 • ZAPACHY
 • DOMOWE SPA (w tym gadżety urodowe, produkty do pielęgnacji i.e. gąbki, pędzelki itd.)

Przy czym, każdy z w/w głosów musi być uzasadniony, poprzez dodanie opisu – z jakich powodów czytelnik oddaje głos na wybrany produkt, w tym dlaczego uznaje go za najlepszy w swojej kategorii.

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (które posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem), z wyjątkiem osób wymienionych w rozdziale I pkt. 5 Regulaminu.
 2. Głosowanie trwa od 06.02.2019 00:01:00 – 02.04.2019 do godz. 23:59:59.
 3. Konkurs „DOBRE RADY HIT KOSMETYCZNY 2018” zawiera 7 kategorii, wskazanych w rozdziale II pkt. 7.
 4. Każdy uczestnik w ciągu jednego dnia może oddać swój głos maksymalnie 7 razy (raz na każdą z kategorii).
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.
 8. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 7, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.
 9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
 10. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
 11. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 

 

IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

 

 1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury Konkursu wybierze 200 laureatów, którzy nadesłali najciekawsze zgłoszenia, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej. zwycięzcami telefonicznie na numer na który dokonano zgłoszenia z informacją o wygranej i prośbą o przekazania swoich danych osobowych. W przypadku, gdy zwycięzca nie przekaże danych osobowych do 5 dni Organizator uprawniony jest do dyskwalifikacji takiej osoby.
 4. Nagrodami dla laureatów Konkursu są:
  •   200 x zestawów min. 3 zwycięskich produktów, nagrodzonych w konkursie
  • b. 1 x voucher na pobyt w Kormoran Wellness Medical Spa
  • c. 2 x roczne prenumeraty magazynu „Kocham Szycie”
  • d. 3 x komplety biżuterii Verona
  • e. 10 x zestawów książek (Oswoić Alergię – Danuty Młynek, Naturalnie 2 – Agnieszki Cegielskiej, Uczta – Roberta Sowy).
 5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 6. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
 7. Organizator przekaże nagrody w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie do 10 maja 2019.
 8. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. W takim przypadku warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej - to jest w przypadku nagrody pieniężnej - po potrąceniu przez Organizatora - 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej – po wpłaceniu przez Laureata 10% wartości nagrody Organizatorowi (jako płatnikowi podatku).
 9. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 10. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego powyżej.
 11. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt I.5. Regulaminu.
 12. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w Regulaminie lub nie odbierze nagród w terminie do 30 dni po ogłoszeniu wyników, nagrody przepadają.
 13. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.
 14. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 •  
 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Burdę w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 15 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. O ile Uczestnik wyrazi odrębne stosowne zgody: może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.
 4. Więcej informacji znajduje się tutaj:
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dobrerady.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 7. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.
 8. Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

                       

                                                                                                                                                                   Organizator