§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „Hit Kosmetyczny 2016 ”zwanego dalej "Konkurs".

 

2. Organizatorem Konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarska 15,02-674 Warszawa, zwany dalej „Burda”.

 

3. Burda jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

 

4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5. Czas trwania Konkursu zostaje określony od dnia 07.09.2016 do dnia 2.11.2016

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie).

 

2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy spółek Burda Communications Sp. z o.o., Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp komandytowa oraz Burda CN Polska Sp. z o.o. lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.

 

3. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

 

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

 

 

1. Na produkty głosować może każdy, z wyjątkiem osób wymienionych w §2 powyżej Regulaminu

2. Uczestnicy oddają głos na jeden wybrany produkt z każdej kategorii, poprzez wymienienie jego nazwy na kuponie Konkursowym umieszczonym  w magazynie Dobre Rady 10/16 , Dobre Rady 11/16 i Samo Zdrowie 4/2016, głosowanie sms-owe, lub głosowanie na profilu Dobrych Rad na Facebooku.  Zgłoszenia dokonać można na kartkach pocztowych przysłanych na adres: BURDA MEDIA POLSKA, ul. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z dopiskiem: DOBRE RADY, „HIT KOSMETYCZNY 2016”, przez sms-a na numer 72550 (koszt 2zł/2,46 z VAT), lub poprzez formularz na FB. Rozpoczęcie głosowania nastąpi w dniu 7 września 2016.  W Konkursie wezmą udział zgłoszenia, które dotrą do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.11.2016 r.(decyduje data stempla pocztowego)

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości sms lub pocztą – kuponu umieszczonego na łamach magazynu Dobre Rady 10/16 i DR 11/16, lub Samo Zdrowie 4/2016 prawidłowego zgłoszenie wraz z odpowiedzią (pracą konkursową) na zadane w danym ogłoszeniu konkursowym zadanie/pytanie: „Za co lubisz Dobre Rady”.


4.    Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników konkursu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż.


5.    Całe zgłoszenie sms powinno zawierać do 160 znaków.


6.    Wiadomości SMS związane z konkursem będą odbierane przez automatyczny system, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara Burda Media. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru są rozstrzygające dla ustalenia Danych Osobowych i ich przypisania do poszczególnych numerów komórkowych.


7.    Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów/kuponów przy czym jeden SMS/kupon będzie traktowany jako jedno zgłoszenie w konkursie. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.


8.    Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści danego ogłoszenia konkursowego i wyślą zgłoszenie SMS o prawidłowej treści, wezmą udział w konkursie.  


9.      Przez wysłanie SMS-a pod numer wskazany w punkcie 2 powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody


1.    Po zakończeniu konkursu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów danego konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną odpowiedzi na zadanie konkursowe.


2.    Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.


3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatora sieci komórkowej, lub pocztę.

4.    Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub wyślę wiadomość SMS na numer, z którego dokonano zgłoszenia do konkursu, został podany na zgłoszeniu wysłanym poprzez kupon umieszczony w magazynie, lub na zgłoszeniu poprzez Facebooka z informacją o wygranej do 60 dni od zakończeniu trwania danego konkursu, w celu otrzymania od uczestników danych osobowych i teleadresowych, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 4, §7 poniżej.

 

5.     W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min. lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści SMS terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego nie powodzenia ww. procedury nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

6.     Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.


7.     Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
   a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
    b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
    c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
    d. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
    e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
    f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.


8.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

9. Komisja konkursowa przydzieli nagrody wg zasady: najbardziej wartościowe nagrody będą przyznane za najlepsze prace konkursowe.

10.     W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Burda Media w czasie trwania konkursu, którego dotyczy oraz będzie zawierało poprawna odpowiedź na zadanie konkursowe.

§5 Odbiór nagrody

 

1. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w magazynie Dobre Rady i/lub na stronie www.kobieta.pl, na co Uczestnik wyraża zgodę, w terminie do 60 dni od zakończenia danego konkursu.

 

2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

 

3. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

 

4. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest podać imię, nazwisko, pełny adres oraz nr telefonu.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w e-mailu, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.

 

6. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania Burda danych osobowych laureatów. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 60 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

7.    Od nagród, których wartość przekracza 760 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej. 


8.    Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

9.    Do kontroli prawidłowości każdego z konkursów powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§6 Reklamacje

 

1.    Reklamacje związane z danym konkursem będą przyjmowane przez Burda Media w formie pisemnej, na adres Burda Media w terminie 14 dni od daty zakończenia danego konkursu. 
2.        Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.        Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Burda Media. 
4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji. 
5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
6.     Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 
7.    Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7 Postanowienia końcowe


1.     Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursów, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia konkursowego wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów danego konkursu. 

2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.kobieta.pl oraz w siedzibie Burda.

 

3. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Burda prześle kopię Regulaminu Konkursu.

 

4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarska 15,02-674 Warszawa. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.elle.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.


ORGANIZATOR:

 

Burda Media Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
tel. +22  360 36 00,
www.burdamedia.pl