1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000257211 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy K R S, o kapitale zakładowym w wysokości: 2000000,00 PLN, NIP 1010001332, numer REGON 020290650. Organizator jest wydawcą miesięcznika „Dobre Rady. Wspomnień Czar”.

1.2. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Konkurs jest organizowany do czasu jego odwołania przez Organizatora, o czym Organizator poinformuje uczestników z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Poprzez wzięcie udziału w konkursie i wysłanie swojego zgłoszenia, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat (małoletni uczestniczą w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego), z wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, Członkowie Zarządu Organizatora i przedstawiciele Organizatora, ja również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie komisji wyłaniającej zwycięzców oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Za członków najbliższej rodziny uważa się ich wstępnych i zstępnych oraz małżonków i rodzeństwo.

2.3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres redakcji miesięcznika „Dobre Rady. Wspomnień Czar”  ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa) zdjęcie sprzed lat obrazujące niezapomniane uroczystości rodzinne, szkolne, wyjątkowe wakacje, prywatki śluby  wraz z informacją kto jest na zdjęciu  i w jakich okolicznościach zostało zrobione. W zgłoszeniu należy również podać swoje dane: imię i nazwisko oraz miejscowości zamieszkania, a także adres mailowy lub numer telefonu. Zgłoszenie można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: listy@dobrerady.pl) wraz ze wskazaniem swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.

3.2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień regulaminu.

3.3. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione (w szczególności nie zawierające wszystkich elementów, o których mowa w pkt. 3.1) nie będą brały udziału w konkursie.

3.4. Spośród nadesłanych zdjęć, redakcja miesięcznika „Dobre Rady. Wspomnień Czar” dokona wyboru zdjęć, które uzna za najciekawsze i najbardziej oryginalne. Zdjęcia te – wraz z ewentualnymi informacjami nadesłanymi przez ich autorów – zostaną opublikowane w miesięczniku „Dobre Rady. Wspomnień Czar” (w wersji papierowej i/lub elektronicznej) lub wprowadzone do obrotu w inny sposób, wskazany w punkcie 5 Regulaminu. Decyzja redakcji odnośnie wyboru nagradzanych zdjęć jest ostateczna.

3.5. Uczestnik konkursu, którego przepis zostanie wybrany zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 3.4, otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł w terminie 60 dni od dnia ukazania się miesięcznika, w którym został opublikowany przepis Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do wskazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego, na który przelana ma zostać kwota wygranej.

3.6. Prawa do żądania wydania nagrody Uczestnik nie można przenosić na osoby trzecie.

3.7. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na inny ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

3.8. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. WYKORZYSTYWANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. O ile Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Organizatora (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.

4.3. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Organizatora.

4.4. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wizerunku.

5. LICENCJA

5.1. Uczestnik oświadcza, iż do dostarczanych Organizatorowi w ramach konkursu materiałów (w szczególności przepisu oraz zdjęć) przysługują mu wyłączne, nieograniczone i pełne prawa autorskie i materiały te są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, w tym nie są obciążone prawami osób trzecich oraz że może nimi swobodnie rozporządzać. Uczestnik oświadcza ponadto, że uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody i/lub upoważnienia na fotografowanie obiektów i/lub osób oraz ich wykorzystywanie (w tym wizerunku osób na nich uwidocznionych)również przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

5.2. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w konkursie i przesłanie swojego zgłoszenia udziela Organizatorowi, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zdjęć) przez Organizatora oraz przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

5.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa (opis i zdjęcie)zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

5.4. Uczestnik wyraża zgodę na uzupełnienie przesłanych przez siebie materiałów o napisy, znaki graficzne lub słowno-graficzne, a także na wprowadzenie korekt redakcyjnych lub graficznych.

5.5. Organizator nie zwraca Uczestnikowi materiałów, które nie zostaną przez niego wykorzystane. 5.6. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ukazania się magazynu „Dobre Rady. Wspomnień Czar” z opublikowanym materiałem uczestnika w kioskach na adres podany w redakcyjnej stopce z dopiskiem o treści: reklamacja

6.2. Sugeruje się, aby reklamację wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu nadsyłania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

6.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.

6.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

6.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.kobieta.pl

7.2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny o czym poinformuje uczestników na stronie www.kobieta.pl zamieszczając nowy Regulamin, co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian i jego wejściem w życie. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika.

7.4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną pozbawieni prawa uczestnictwa w tym konkursie.

7.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.