1.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.    Organizatorem działań konkursowych , zwanych dalej Konkursem jest Burda Publishing  Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000032714, zwana dalej Burda lub Organizatorem.
1.2.    Konkurs organizowany przez Organizatora będzie  publikowane na łamach czasopism wydawanych przez Organizatora (Claudia ) lub na stronach internetowych należących do Organizatora (www.kobieta.pl)
1.3.    Konkurs będzie organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach  publikowanych w ogłoszeniu konkursowym na łamach czasopism (Claudia ) lub na stronach internetowych należących do Organizatora (www.kobieta.pl) . Konkurs będzie  trwał w okresie określonym w danym ogłoszeniu, określającym także szczegółowe zasady ich przeprowadzania.
1.4.    Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.    Czas trwania konkursu: 23.09-10.10.2014.

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.    W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2.    Uczestnikami konkursu nie mogą być:
2.2.1.1.    Pracownicy lub członkowie Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.1.2.    Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców oraz Komisji Konkursowej;
2.3.    Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail prawidłowe zgłoszenie wraz z odpowiedzią (pracą konkursową) na zadane w danym ogłoszeniu konkursowym zadanie/pytanie „Napisz, dlaczego to właśnie Ty powinnaś przetestować nowy Miracle Cream od Garniera”
2.4.    Wiadomości e-mail związane z konkursem będą odbierane przez automatyczny system, który określa datę odbioru wiadomości w formacie e-mail przez wskazanie czasu według zegara Organizatora. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru są rozstrzygające dla ustalenia Danych Osobowych i ich przypisania do poszczególnych zgłoszeń.
2.5.    Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość e-maili, przy czym jeden e-mail będzie traktowany jako jedno zgłoszenie w konkursie. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
2.6.    Osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści danego ogłoszenia konkursowego i wyślą zgłoszenie e-mail o prawidłowej treści, wezmą udział w konkursie. 

3.    PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1.    Każda z osób (poza wymienionymi w pkt. 2.2 powyżej) może wziąć udział w konkursie poprzez wysłanie w okresie trwania konkursu „Testowanie Miralce Cream” wiadomości e-mail, o treści każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o konkursie pod adres  testowanie@burdamedia.pl.
3.2.     Poszczególnym konkursom publikowanym w każdym z czasopism wydawanych przez Organizatora i/lub na stronach internetowych, których właścicielem jest Organizator, będą przypisane różne treści wiadomości e-mail, każdorazowo wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
3.3.     Przez wysłanie e-maila pod adres wskazany w punkcie 3.1 powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
3.4.    Po zakończeniu każdego z konkursu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów danego konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3.5.    Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie (zgłoszenie powinno zawierać  imię, nazwisko, numer kontaktowy, plus odpowiedź na zadane pytanie)
3.6    Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami mailowo lub telefonicznie z informacją o wygranej do 30 dni od zakończeniu trwania danego konkursu, w celu otrzymania od uczestników danych osobowych i teleadresowych, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 7.3 poniżej.
3.7.     W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min. lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści emaila terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego nie powodzenia ww. procedury nagroda przechodzi na własność Organizatora.
3.8.     Wyniki konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie i/lub na stronie internetowej, w których zamieszczono ogłoszenie konkursowe, w terminie do 60 dni od zakończenia danego konkursu.
3.9.     Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursów, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia konkursowego wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów danego konkursu.
3.10.     Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
3.11.     Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
    a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
    b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
    c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
    d. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
    e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
    f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
3.12.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.    NAGRODY W KONKURSIE
4.1.     Nagrody (100 x 1  Miracle Cream  40 +)  prezentowane będą w ogłoszeniu.

4.2.     W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Organizatora w czasie trwania konkursu, którego dotyczy oraz będzie zawierało poprawna odpowiedź na zadanie konkursowe.
4.3.     Wysyłka nagród wygranych w konkursie, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych laureatów.
4.4.     Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
4.5.    Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
4.6      Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
4.7    W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 60 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.    KOMISJA
 5.1.    Do kontroli prawidłowości konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
5.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.    REKLAMACJE
6.1.    Reklamacje związane z danym konkursem będą przyjmowane przez Organizatora  w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia danego konkursu.
6.2.        Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3.        Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
6.4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
6.5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6.     Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6.7.    Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www..kobieta.pl 
7.2.         Na życzenie uczestnika konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
7.3.         Dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing  Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15.Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.
7.4.         Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
7.5.         Uczestnik konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7.7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.kobieta.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.