1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1.1. Organizatorem akcji „Kupon -15% na wybrane modele z Metamorfoz”, zwanej dalej „Akcją”, jest: PBH S.A., z siedzibą przy ul. Wyrzyskiej 6 w Bydgoszczy, kod 85-441, NIP: 554-023-34-43, Regon: 090009778, KRS 0000027965, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS, reprezentowana przez: Agnieszkę Krzywańską – Prezesa Zarządu

zwana dalej PBH S.A.

1.2. Akcja odbywać się będzie od 21 do 31 maja 2015 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2.WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w dniach 21.05.2015 do 20.09.2015 zgłosi się do stacjonarnych salonów QUIOSQUE, z kuponem rabatowym z miesięcznika Claudia Nr 6/2015, który upoważnia do zakupu ze zniżką -15 % na asortyment oznaczony następującymi referencjami:

49P540 Q511

49P543 Q501

89P538 Q503

49P848 Q503

19G036 Q601

19B112 Q501

39F023 Q503

 

3. ZASADY AKCJI

3.1 W miesięczniku Claudia w numerze 6/2015 (numer majowy, pierwszy dzień sprzedaży 21.05.2015) zostanie opublikowany kupon, który będzie upoważniał jego okaziciela do zakupu ze wskazanym rabatem. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu. Aby zrealizować zakupy z wykorzystaniem rabatu należy wyciąć kupon z miesięcznika Claudia, okazać go sprzedawcy w salonie QUIOSQUE przy dokonywaniu płatności, a następnie pozostawić kupon w salonie.

3.2 Rabat wskazany na kuponie nie łączy sie z innymi promocjami i nie dotyczy rzeczy już przecenionych.

3.3. Lista salonów QUIOSQUE, w których można zrealizować kupon znajduje się na stronie www.kobieta.pl

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.kobieta.pl

4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.