1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.1. Organizatorem akcji „Kupon -15% na aktualną kolekcję QUIOSQUE”, zwanej dalej „Akcją”, jest: PBH S.A., z siedzibą przy ul. Wyrzyskiej 6 w Bydgoszczy, kod 85-441, NIP: 554-023-34-43, Regon: 090009778, KRS 0000027965, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS, reprezentowana przez: Agnieszkę Krzywańską – Prezesa Zarządu
zwana dalej PBH S.A.
1.2. Akcja odbywać się będzie od 23 do 30 kwietnia 2015 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w dniach 23-30.04.2015 zgłosi się do stacjonarnych salonów QUIOSQUE, z kuponem rabatowym z miesięcznika Claudia Nr 5/2015, który upoważnia do zakupu ze zniżką -15 % na aktualną, nieprzecenioną kolekcję QUIOSQUE.
 
3. ZASADY AKCJI
3.1 W miesięczniku Claudia w numerze 5/2015 (numer majowy, pierwszy dzień sprzedaży 21.04.2015) zostanie opublikowany kupon, który będzie upoważniał jego okaziciela do zakupu ze wskazanym rabatem. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu. Aby zrealizować zakupy z wykorzystaniem rabatu należy wyciąć kupon z miesięcznika Claudia, okazać go sprzedawcy w salonie QUIOSQUE przy dokonywaniu płatności, a następnie pozostawić kupon w salonie.
3.2 Rabat wskazany na kuponie nie łączy sie z innymi promocjami i nie dotyczy rzeczy już przecenionych.
3.3. Lista salonów QUIOSQUE, w których można zrealizować kupon znajduje się na stronie www.kobieta.pl
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.kobieta.pl
4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.