1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.1. Organizatorem akcji „Wielkie zakupy z Claudią”, zwanej dalej „Akcją”, jest:            Burda Publishing Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, NIP: 897-14-11-483, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714, zwana dalej Claudia.
1.2. Akcja odbywać się będzie 6-7 grudnia 2014r. roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w dniach 6-7 grudnia 2014r. zgłosi się do miejsc wskazanych na stronie www.kobieta.pl z kuponami zamieszczonymi w miesięczniku Claudia 12/14, które upoważniają do zakupu z rabatem na warunkach określonych na kuponie i na stronie www.kobieta.pl
3. ZASADY AKCJI
3.1 W miesięczniku Claudia w numerze 12/2014  (numer grudniowy, pierwszy dzień sprzedaży 21.11.2014) zostanie ogłoszona Akcja oraz będą zamieszczone kupony rabatowe upoważniające ich jej okazicieli do otrzymania rabatu wskazanego na kuponie. Każdy kupon zawiera następujące informacje: nazwę marki/firmy, wysokoś
 rabatu, miejsce realizacji.
3.2 Przy zakupach w sklepach stacjonarnych każdy kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu. Po dokonaniu zakupu kupon rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu.
3.3 W ramach jednego zakupu można wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy.
3.4 Informacje odnośnie rabatów na poszczególne marki umieszczone na kuponie mogą wskazywać na ograniczenia, co do asortymentu produktów lub usług objętych promocją, (co będzie wskazane na kuponie).
3.5 Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy zgłosić się do wybranego miejsca biorącego udział w Akcji z kuponem uprawniającym do otrzymania rabatu. Przy zakupie należy przekazać kupon w kasie lub jeśli zakup jest dokonywany w sklepie online – wpisa
 kod zamieszczony na kuponie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi obowiązującymi u partnerów.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.kobieta.pl
4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.