Dlaczego Zakopane odmawia przyjęcia programu?                                                                   

W marcu 2019 roku Zakopane po raz dziesiąty odrzuciło program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar. Podhalańscy radni swoją decyzję argumentowali tym, że przyjęcie tej uchwały umożliwi „inwigilowanie rodziny”.

Będzie można zabierać dzieci komuś dlatego, że doniósł na niego złośliwy sąsiad – twierdził radny Józef Figiel. – Jestem dumny, że Zakopane jako jedyne miasto w Polsce nie przyjęło tego prawa – podkreślał.

Ile z polskich gmin nie przyjmuje programu ochrony ofiar przemocy?            

Ostatnio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło sprawozdanie z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy. Jego wyniki są przerażające.Okazuje się, że nie tylko Zakopane nie przyjmuje programu przeciwdziałania przemocy.  Ze sprawozdania wynika, że 6% wszystkich gmin w Polsce nie podjęło podobnych programów. Oznacza to, że aż w 148 miejscach w kraju osoby doświadczające przemocy pozbawione są wsparcia. Odmowa przyjęcia przepisów przez tak wysoką liczbę gmin wynika z niewyegzekwowania przepisów przez polski rząd. –Tak twierdzi Renata Durda – kierowniczka Pogotowia „Niebieska Linia”, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRPiPS. Jak podaje nie jest to jedyny niepokojący sygnał płynący ze sprawozdania przedstawionego przez rząd.  Za kolejne niepokojące czynniki podaje m.in. spadek dostępności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (głównie ze względu na niedofinansowanie), programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy są fikcją, służby coraz mniej chętnie sięgają po procedurę „Niebieskiej Karty”, bo wiedzą, że nie jest skuteczna.

Jak działa Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie?

Jak wynika z definicji na stronie "Niebieskiej linii" Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa jakiej pomocy można oczekiwać od służb i instytucji zobowiązanych do pomagania ofiarom przemocy w rodzinie i jakie są podstawy prawne ich kompetencji. Działania programu są podjęte w dziedzinach zdrowia, prewencji, prawa, pracy socjalnej i edukacji. Jego celem jest redukcja rozmiaru przemocy w rodzinie, zwiększenie sprawności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i rozszerzenie dostępności pomocy, a także zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.