Aborcja w 2019. Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało oficjalne dane na temat zabiegów przerywania ciąży przeprowadzonych w 2019 roku. Wynika z nich, że przeprowadzono 1110 aborcji, przyczynami były: duże prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu, lub nieuleczalnej choroby, zagrożenie życia matki, lub podejrzenie, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, jak gwałt lub kazirodztwo. Tych ostatnich przypadków było trzy, zdecydowaną większość stanowiły przesłanki medyczne, które wskazywały na możliwość wystąpienia Zespołu Downa (435 zabiegów), oraz wady dwóch, lub więcej organów, bądź układów w badaniu obrazowym (200 zabiegów). Liczba przeprowadzonych aborcji od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Jak wynika z danych resortu zdrowia, w 2017 roku wykonano 1059 zabiegów, a w 2018 - 1076. 

Najwięcej zabiegów przerwania ciąży wykonano w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego (265), śląskiego (128), pomorskiego (124) i małopolskiego (108). Kolejny rok z rzędu nie odnotowano ani jednej aborcji w województwie podkarpackim.

Aborcja w Polsce 

O przerywaniu ciąży w Polsce mówi ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku, która dopuszcza możliwość wykonania zabiegu wyłącznie w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt lub kazirodztwo). W dwóch pierwszych przypadkach zabieg może być przeprowadzony do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W przypadku czynu zabronionego: jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. Do wykonania zabiegu potrzebna jest pisemna zgoda kobiety, a w przypadku nieletniej - jej przedstawiciela ustawowego. Przy spełnieniu tych warunków, aborcja jest wykonywana bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia społecznego.