I. Nowe zasady udzielania urlopów na dzieci.

Od dnia 17 czerwca br. obowiązują nowe zasady udzielania uprawnień rodzicielskich. Obecnie każdy rodzic może skorzystać aż z czterech następujących bezpośrednio po sobie rodzajów urlopów w celu wychowania dziecka.

1. Pierwszy z nich to tak jak dotychczas urlop macierzyński. Przysługuje on matce urodzonego dziecka w następującym wymiarze:

1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Matka dziecka może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego jeszcze przed przewidywaną datą porodu. Z przysługującego matce dziecka w/w urlopu macierzyńskiego max. 6 ostatnich tygodni tego urlopu może wykorzystać ojciec dziecka a matką dziecka może w tym czasie wrócić do pracy.

2. Drugi z przysługujących urlopów to tzw. dodatkowy urlop macierzyński. Przysługuje on bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i wynosi:

1) do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) do 8 tygodni- w przypadkach urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop ten może być wykorzystany jednorazowo lub w dwóch następujących bezpośrednio po sobie częściach. Wykorzystać ten urlop może zarówno matka jak i ojciec dziecka.

3. Nowością jest wprowadzenie kolejnego tzw. urlopu rodzicielskiego, który może być wykorzystany bezpośrednio po zakończeniu wskazanego powyżej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 26 tygodni niezależnie od ilości urodzonych przy jednym porodzie dzieci. Bardzo ważne jest, iż urlop rodzicielski może być udzielony jedynie w przypadku wcześniejszego wykorzystania w pełnym wymiarze dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten może być wykorzystany max. w trzech, bezpośrednio po sobie następujących częściach, każda nie mniejsza niż 8 tygodni i może go wykorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka.

4. Czwarty urlop to oczywiście urlop wychowawczy.

 

Aby skorzystać, po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego (1), z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (2) oraz urlopu rodzicielskiego (3) pracownica – matka dziecka musi w tym celu złożyć do swojego pracodawcy w terminie 14 dni od dnia porodu pisemny wniosek o udzielenie tych urlopów w pełnym wymiarze i bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego.  Pracodawca jest w takiej sytuacji zobowiązany do udzielenia tych urlopów.

Pomimo wcześniejszych deklaracji matka dziecka może przerwać korzystanie zarówno z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jak i urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji musi w terminie co najmniej 14 dni przed powrotem do pracy zawiadomić o tym swojego pracodawcę, a ten ma obowiązek dopuścić matkę dziecka do pracy. Niewykorzystaną część dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego może w takiej sytuacji wykorzystać ojciec dziecka. W tym celu musi on w terminie co najmniej 14 dni przed tym urlopem zawiadomić o tym swojego pracodawcę, a ten nie może mu takiego urlopu odmówić.

podstawa prawna:

- Kodeks pracy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

 

 

Marcin Piechnik

radca prawny

Kancelaria Miszczyk i Partnerzy

www.miszczyk.com