Ojciec mojego dziecka wyjechał za granicę, nie podał adresu. Co zrobić, by uzyskać alimenty?

Anna Czepkowska, adwokat:

Brak kontaktu z ojcem dziecka, który wyjechał za granice Polski, nie jest przeszkodą, by uzyskać należne alimenty. Dziecko reprezentowane przez matkę, a w razie jej braku przez innego opiekuna prawnego, może wystąpić do sądu z żądaniem zasądzenia na jego rzecz alimentów, w tym również zaległych. W treści pozwu należy zawrzeć wniosek o wyznaczeniu przez sąd kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu ojca dziecka (będzie on reprezentował nieobecnego ojca dziecka). W treści pozwu można również zamieścić wniosek o zabezpieczenie przez sąd alimentów na czas toczącego się postępowania sądowego. Jeśli ojciec dziecka posiada majątek na terytorium Polski (nieruchomości, środki pieniężne na rachunkach bankowych), z tego majątku będzie będzie można przeprowadzić egzekucję należnych kwot. W sytuacji gdy takiego majątku brak, a wiadomo, że ojciec dziecka osiąga dochody za granicą, możliwe jest wszczęcie egzekucji na terytorium państwa, w którym przebywa.

Rodzic od kilku miesięcy nie łoży na dziecko. W jaki sposób skłonić go do płacenia alimentów? Czy można zwrócić się do jego rodziców (dziadków dziecka), by zamiast niego utrzymywali wnuka?

Anna Czepkowska, adwokat:

Zgodnie z treścią art. 133 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W sytuacji, gdy jeden z nich uchyla się od tego obowiązku, dziecko reprezentowane przez drugiego rodzica (a w razie jego braku przez opiekuna prawnego) może wystąpić do właściwego miejscowo sądu rejonowego z żądaniem zasądzenia na jego rzecz alimentów, w tym również zaległych. Wraz z pozwem można złożyć wniosek o zabezpieczenie tego roszczenia. Jeśli zostanie on uwzględniony, sąd wyda postanowienie, na mocy którego możliwe będzie wszczęcie egzekucji przez komornika z majątku niesubordynowanego rodzica. Pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie jest zwolniony od opłat sądowych. z wyegzekwowaniem zasądzonych alimentów nie trzeba czekać aż do uprawomocnienia się orzeczenia. Już w dniu wydania przez sąd orzeczenia można złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Wyrok sądu musi być jednak zaopatrzony w klauzulę wykonalności (urzędową pieczęć, stwierdzającą wykonalność wyroku przez organy państwowe). Wniosek ten również jest zwolniony od opłat. Jeżeli natomiast rodzic uchyla się od obowiązku uiszczania na rzecz dziecka alimentów już zasądzonych prawomocnym wyrokiem, można domagać się należnych pieniędzy od jego krewnych.

Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny), obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Można więc zwrócić się z żądaniem zasądzenia alimentów od dziadków dziecka, a w razie ich braku do rodzeństwa zobowiązanego rodzica (ciotki lub wuja dziecka). Trzeba jednak pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ojciec nie chce płacić alimentów dobrowolnie. Czy komornik może je wyegzekwować?

Jarosław Świeczkowski, prezes Krajowej Rady Komorniczej:

Jeżeli ma pani wyrok zasądzający alimenty, to odbierając go w sądzie, należy zwrócić uwagę, by był opatrzony tzw. klauzulą wykonalności. Z takim egzemplarzem wyroku proszę udać się do komornika. Można wybrać dowolnego z terenu całej Polski, najlepiej jednak zwrócić się do tego, który działa przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wykazy kancelarii są na stronie Krajowej Rady Komorniczej (www.komornik.pl) oraz w sądach. U komornika wraz z wyrokiem należy złożyć tzw. wniosek egzekucyjny. W tym wniosku, poza danymi swoimi, dziecka oraz dłużnika, trzeba podać kwotę zaległości oraz datę, od kiedy wymagalne są alimenty bieżące. Gdy znane jest miejsce pracy dłużnika i jego rachunek, te informacje także należy zamieścić. Można wnioskować o zajęcie innego majątku, wówczas także należy go wskazać. O gotowy druk wniosku oraz o pomoc w jego wypełnianiu warto poprosić w kancelarii komornika. W sytuacji, gdy nic nie wiadomo na temat dłużnika, należy o tym poinformować. Komornik podejmie czynności i sam będzie ustalał, czy i jaki majątek posiada dłużnik. Takich ustaleń dokonuje cyklicznie, mniej więcej co 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, aby zawiadamiać komornika o zmianach, które zachodzą w toku postępowania, np. o otrzymywanych od dłużnika wpłatach. Postępowanie egzekucyjne u komornika nie jest związane z żadnymi kosztami, które musiałby ponosić wierzyciel. mi kosztami, które musiałby ponosić wierzyciel.

Zobowiązany do płacenia alimentów dobrze zarabia, ale ukrywa zarobki. Jak to udowodnić?

Krzysztof Szaruga, detektyw:

Firmy detektywistyczne zajmują się coraz częściej zbieraniem dokumentacji na potrzeby postępowania o alimenty. Detektywi zbierają informacje zarówno w miejscu zamieszkania, pobytu, pracy czy prowadzenia działalności dłużnika alimentacyjnego, jak i w organach rejestrowych, urzędach administracji państwowej i innych instytucjach mogących udzielić poszukiwanych informacji. Jeśli miejsce pobytu lub pracy jest nieznane, detektyw zobowiąże się je ustalić. Ten, kto jest upoważniony do otrzymywania alimentów lub jego prawny reprezentant (np. matka dziecka), może zlecić firmie detektywistycznej poszukiwanie i ustalanie majątku dłużnika, poszukiwanie dłużnika, który się ukrywa oraz ustalanie aktualnego miejsca pobytu – to radykalnie usprawnia proces windykacji komorniczej. Detektyw może też przyjąć zlecenie prowadzenia bezpośrednich negocjacji z dłużnikiem co do sposobu i terminu spłaty zobowiązania. Szukając firmy, która miałaby przyjąć tego rodzaju zlecenie, warto sprawdzić, czy posiada ona uprawnienia do wykonywania działalności detektywistycznej (potwierdza to zaświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu detektywa.